วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555


แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 1  เรื่อง หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์    เวลาเรียน 8 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง  


มาตรฐานการเรียนรู้                                

                    มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้

                 1. อธิบายลักษณะและองค์ประกอบในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (K)
                 2. จำแนกองค์ประกอบในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ (P)
                 3. เห็นความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (A)

สาระสำคัญ
                เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยอาศัยสื่อกลาง หรือช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ทรัพยากรของระบบ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ

สาระการเรียนรู้
                1. ลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                2. องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                1. มีวินัย  
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
                4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กระบวนการจัดการเรียนรู้
                1. ครูถามนักเรียนถึงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหาสาระเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็น
3. ให้นักเรียนทำแผนภาพเชื่อมโยงองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
4. ครูสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
1. ชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมสำเร็จรูป
3. Projector
4. สมุด/ปากกา
                5. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

การวัดผลและเครื่องมือวัดผล
                วิธีการวัดผล
1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
              2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
                3. ตรวจสมุด
เครื่องมือการวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
              2. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
                3. สมุด

เกณฑ์การวัดผล
                1. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
ผ่านตั้งแต่             2   รายการ            ถือว่า      ผ่าน
                                                        ผ่านตั้งแต่                          1   รายการ            ถือว่า      ไม่ผ่าน
                2. การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
                                                คะแนน      9-10      ระดับ     ดีมาก
                                                คะแนน      7-8        ระดับ     ดี
                                                คะแนน      5-6        ระดับ     พอใช้
                                                คะแนน      0-4        ระดับ     ควรปรับปรุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น